Condicions generals per a la prestació del servei d'Internet

 1. Productes
  1. Descripció dels nostres productes
  2. Routed Telecom SL (en aquest contracte, "nosaltres" o "llimo.net") prestarà al client (en aquest contracte, "vosté") els productes que haja seleccionat d’entre qualsevol dels següents:

   Internet: aquest servei comprèn l'accés a Internet de Banda Ampla amb horari de navegació 24 hores, a la velocitat d’accés que vosté haja contractat d’entre les que es descriuen a les tarifes; a causa de les característiques tècniques del servei, aquesta velocitat és màxima, és a dir, nosaltres no podem garantir en tot moment la velocitat d’accés que vosté haja contractat; assistència tècnica telefònica, les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, de l’esmentat servei d’accés a Internet (queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre el seu PC o dispositiu d’accés).

  3. Condicions aplicables als nostres productes
  4. Utilització dels productes els productes contractats no inclouen la possibilitat de la seva revenda o utilització per a un terminal públic, ni la seua utilització per compte o en benefici de tercers, ja siga mitjançant qualsevol tipus de contraprestació econòmica o gratuïtat. Vosté serà responsable del bon ús i la utilització dels productes contractats únicament per al seu ús personal i particular, sense poder cedir-los sense consentiment exprés de llimo.net, i comprometent-se a controlar-ne l’accés; a tall d’exemple i en relació amb el servei d’Internet, s’entendrà que vostè incorre en aquesta circumstància si duu a terme, per a un ús diferent del personal, entre d’altres, les activitats d’establiment i manteniment de servidors per a correu electrònic, http, ftp, telnet, intercanvi de fitxers o IRC. Vosté es compromet a utilitzar els productes d’acord amb la bona fe i amb les pràctiques comunament acceptades com d’utilització correcta d’aquests, i en cap moment no podrà vulnerar la legislació vigent, entre la qual destaca aquella establerta per protegir la propietat industrial o intel·lectual, les dades de caràcter personal, la seguretat, el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, o els serveis de la societat d’informació i el comerç electrònic; llimo.net pot, en aquests casos, donar per acabat aquest contracte de manera imminent i sense perjudici de poder-li reclamar la compensació corresponent pels danys i perjudicis que haja causat.

   En cas que vosté incomplisca la limitació d’ús prevista en el paràgraf anterior, llimo.net, amb notificació prèvia, li podrà bloquejar el servei o l’accés a i/o des de determinats ports d’Internet. En aquest cas, es pot posar en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client i sol·licitar el desbloqueig, amb la comprovació prèvia per part de llimo.net dels motius al·legats per part seua. En aquest cas, llimo.net tindrà la facultat d’activar-li els serveis bloquejats.

 2. Tarifes i modificació del contracte
  1. Tarifes
  2. Els productes es prestaran d’acord amb les tarifes establertes per nosaltres i acceptades per vosté. Adjuntem a aquestes condicions generals un exemplar de les esmentades tarifes, que vosté reconeix rebre i que també té a la seua disposició a la nostra pàgina web llimo.net.

  3. Moficació del contracte
  4. D’acord amb la legislació vigent, nosaltres podem modificar les condicions contractuals aplicables a aquest contracte en el supòsit que es produeïsquen canvis normatius o tecnològics o canvis en els serveis contractats i/o en les tarifes aplicables a aquests. Per això, li comunicarem a través de qualsevol mitjà vàlid en dret, entre els quals es considera la seva publicació a la pàgina web de llimo.net, amb una antelació mínima d’un mes, qualsevol modificació en les tarifes, els serveis o altres aspectes relacionats. Si no està d’acord amb les modificacions proposades, vosté podrà donar per acabat aquest contracte, sense cap penalització, mitjançant una comunicació prèvia, amb una antelació mínima de dos dies, tal com apareix a l’apartat "Durada i extinció del contracte". Si, en canvi, vosté no manifesta la seua voluntat d’acabar el contracte, s’entendrà que opta per mantenir-ne la vigència amb les modificacions notificades (en particular, amb els nous preus). En tot cas, vosté sempre disposarà d’informació actualitzada de les nostres tarifes, els serveis i les condicions contractuals, si visita la nostra pàgina web, a través del nostre Servei d’Atenció al Client o en qualsevol de les nostres oficines comercials.

 3. Equips
  1. D'enllaç;
  2. Per la naturalesa de la infraestructura desplegada per llimo.net vosté accepta la instal·lació dels equips de recepció i reenviament del senyal de xarxa que els nostres tècnics hagen d’instal·lar al seu edifici o vivenda, amb la finalitat de donar el servei contractat. Tots els equips instal·lats per llimo.net per a estos efectes seran propietat de llimo.net.

  3. De distribució
  4. Vosté accepta la instal·lació, si fòra necessari, dels equips i instal·lacions tècniques a realitzar en les zones comunes de l'edifici necessàries per a donar el servei contractat. Aquestos equips instal·lats seran propietat de llimo.net.

  5. Particulars
  6. En funció dels serveis contractats, hi ha la possibilitat d’adquisició dels equips particulars necessaris per al funcionament. Vosté podrà adquirir en règim de venda qualsevol dels equips abans esmentats que siguen comercialitzats per llimo.net, amb les condicions que s’estableixen en aquest contracte. Nosaltres li instal·larem i/o configurarem el producte adquirit en cas que vosté haguera contractat qualsevol d’aquestes opcions. La cobertura dels dispositius inalàmbrics instal·lats en aquests equips estarà limitada per l’estructura interna del seu domicili, sense que llimo.net siga responsable que vosté no puga accedir al servei des de qualsevol punt dins del seu domicili, ni de les conseqüències que per a vosté puguen derivar-se de l’ús de l’equip subministrat baix aquestes circumstàncies. Nosaltres tampoc no som responsables dels accessos no consentits a la seua xarxa inalàmbrica per part de tercers.

   Amb l’adquisició de qualsevol d’aquests equips, vosté obté una garantia de sis mesos comptats des de la data de la seua instal·lació, sense cost addicional. Durant aquest termini, si l’equip adquirit té una avaria que impedisca el funcionament, procedirem a la seva reparació o li’n facilitarem un d’igual o de característiques similars, sense cap mena de cost per a vosté. Una vegada transcorreguts els sis mesos esmentats, serà el fabricant el que resoldrà seguint les normes pròpies. Si té qualsevol tipus de problema amb l’equip, i aquest està en període de garantia, s’ha de posar en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client. No respondrem de cap tipus d’incidència una vegada transcorregut el termini de garantia. Aquestes incidències seran resoltes d’acord amb les normes del fabricant (despeses d’enviament, reparació, visita domiciliària, etc.) i no l’eximiran de la seua obligació d’abonar els imports que ens haja de pagar pel servei mentre dura el procés de reparació pel fabricant del seu equip. En cap cas la garantia no cobreix les avaries atribuïbles a vosté per la manipulació o configuració incorrecta que duga a terme a l’equip o per qualsevol altra negligència que li fóra imputable.

 4. Instal·lació i manteniment
  1. Instal·lació
  2. La connexió inicial del servei es durà a terme en un màxim de 30 dies a comptar des de la data de contractació.

   Vosté haurà de permetre l’entrada al seu domicili del nostre personal tècnic amb l’objectiu de fer els treballs de connexió, desconnexió o manteniment de la Xarxa, així com per dur a terme altes, baixes, modificacions, inspeccions de la instal·lació, operacions de manteniment, localització o reparació d’avaries, desmuntatge o retirada d’equips propietat de llimo.net i en qualsevol cas que siga necessari.

   Per prestar-li els serveis hem d’instal·lar en el seu domicili un PAX (punt d'access a xarxa) en el PAU (punt d’access al usuari), connectat a la nostra xarxa mitjançant un cable que hem d’introduir en el seu domicili. Mitjançant la signatura d’aquest contracte, vosté ens autoritza a fer aquesta instal·lació.

   En edificis instal·lats en conformitat amb el que estableix el Reial decret 401/2003, de 4 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, el cost de la connexió fins al PAX, serà a càrrec nostre. Per la resta, els nostres tècnics avaluaran el cost de la instal·lació i emetran un pressupost que haurà de ser acceptat juntament amb aquest contracte.

   Si vosté vol, també instal·larem, previ pressupost per escrit, una o més preses d’usuari a les ubicacions que ens indique. La xarxa que finalitza en el PAX són propietat nostra, i vosté accepta que la intervenció o manipulació de la xarxa o el PAX per persones alienes a nosaltres no estan autoritzades.

   Vosté només podrà connectar a la Xarxa equips receptors o terminals que estiguen certificats i homologats per al servei contractat. En cas contrari, no s’aplicaran les garanties de manteniment i qualitat. Nosaltres farem el manteniment de la xarxa fins al PAX (inclusivament) sense càrrecs, per estar inclòs a la quota d’abonament, llevat que el mal funcionament sigua degut a alguna causa imputable a vosté o a la manipulació o les alteracions efectuades en tals elements per persones alienes a nosaltres. En cas que vosté requerisca els serveis de reparació, sense que aquesta petició estiga justificada, haurà de pagar la tarifa vigent pel desplaçament dels tècnics al seu domicili. Vosté s’haurà d’ocupar sempre de la conservació i el manteniment dels seus propis equips receptors o terminals.

   Els serveis contractats es començaran a prestar no més tard de la data de connexió inicial indicada al contracte, una vegada hagen quedat íntegrament realitzats els treballs d’instal·lació i connexió dels equips receptors i s’hagen efectuat les gestions d’activació.

   Altrament, la nostra instal·lació no inclou la configuració del seu PC o dispositiu d’accés, ni la connexió del mòdem de cable al seu PC.

  3. Assistència tècnica
  4. Vosté podrà recórrer sempre al nostre servei d’assistència tècnica si detecta cap anomalia o deficiència fins al PAX, en qualsevol de les modalitats ofertades, així com en qualsevol dels serveis contractats.

   El servei d’avaries i assistència tècnica esta disponible desde les 6h fins les 24h del dia, 365 dies de l’any. Indicar que disposem de mecanismes automàtics per detectar fallides en la nostra xarxa així com sistemes de reconnexió i passarel·les alternatives per a donar un servei ininterromput. Malgrat aixo aquests sistemes tenen un temps de reacció i necessiten de un temps per a reorganitzar enllaços, per tant no es considera motiu de inici d’incidència les caigudes del servei inferiors a 1h.

  5. Servei d’Atenció al Client i oficines comercials
  6. Vosté podrà adreçar qualsevol reclamació relacionada amb els productes contractats al nostre Servei d’Atenció al Client o a qualsevol de les nostres oficines comercials, en el termini de quinze dies des del moment en què tinga coneixement del fet que la motive (excepte en la venda de qualsevol bé, en aquest cas disposarà del termini que corresponga segons la normativa aplicable). Les reclamacions derivades de la instal·lació que fem des del PAX, o instal·lació interior, les haurà de fer en un termini de set dies des de la data de realització d’aquesta instal·lació.

   Quan presente una reclamació, queixa o faça qualsevol gestió amb incidència contractual, li comunicarem el número de referència que li assignem. Si l’atenció de la seua reclamació, queixa o gestió amb incidència contractual s’ha fet per telèfon, l’informem que té dret a sol·licitar-nos un document que acredite la presentació i el contingut d’aquesta mitjançant qualsevol suport que permeta aquesta acreditació. Si no rep una resposta satisfactòria en el termini d’un mes, es podrà adreçar a les Juntes Arbitrals de Consum. Si vostè o nosaltres no ens sotmeterem a aquestes Juntes Arbitrals, vosté es podrà adreçar, en el termini de tres mesos des de la nostra resposta o la finalització del termini per respondre, a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, la qual haurà de dictar una resolució en el termini de sis mesos sobre la qüestió plantejada. Si vosté ha acudit a les Juntes Arbitrals de Consum en el termini de tres mesos assenyalat anteriorment i nosaltres no ens hi sotmetem, es torna a obrir el termini de tres mesos per reclamar davant d’aquesta Secretaria. Si vosté o nosaltres no ens sotmeterem a aquestes Juntes Arbitrals, es podrà adreçar als organismes administratius o jurisdiccionals competents.

 5. Compromisos i garanties
  1. Compromisos i garanties assumits per llimo.net
  2. Nosaltres li garantim la qualitat exigible per la normativa aplicable en cada moment respecte de tots els serveis que vosté contracte. Vosté ens ha de comunicar qualsevol fallada en el servei en el nostre Servei d'Averies. Ens comprometem a atendre qualsevol sol·licitud seua derivada d’una avaria en un termini màxim de 48 hores (per als béns venuts, aquest termini serà de deu dies feiners) i, a més, li oferirem atenció telefònica de suport en horari comercial, de 9h~20h els dies feiners del l’any, amb subjecció a les obligacions que li corresponen d’acord amb el que s’estableix en els paràgrafs anteriors. En cas que incomplim aquest compromís, vosté tindrà dret a un descompte proporcional a la quota mensual que corresponga al servei afectat. El límit màxim d’aquest descompte per totes les incidències esdevingudes en un mateix mes, conjuntament, serà l’import de la quota mensual del servei afectat.

   Així mateix, per al servei d’Internet si es produïra una interrupció temporal del servei discontínua i programada, i siga superior a sis hores en horari de 8 a 22 h. A la factura corresponent es farà constar la data, la durada i el càlcul de la quantia de la compensació que correspon a l’abonat.

   Ateses les característiques de l’entorn Internet, no li podem garantir en tot moment la velocitat màxima que puga haver contractat. Així mateix, no som responsables del contingut de qualsevol de les informacions accessibles a través dels serveis d’Internet, ni de la fiabilitat de les bases de dades disponibles per aquest mitjà, la idoneïtat dels qüestionaris o mètodes de recerca d’informació, ni l’adequació dels serveis d’Internet, o els seus continguts, a les seues expectatives o necessitats. Tampoc no assumirem cap responsabilitat en relació amb les conseqüències que per a vosté puguen derivar de l’ús dels serveis d’Internet, ja siga per causa de la informació que vosté mateix introduïsca a la xarxa o de la utilització dels serveis de transacció o intercanvi, o per qualsevol altre motiu relacionat amb el contingut dels serveis d’Internet.

   No seran d’aplicació les indemnitzacions esmentades en aquest apartat quan la interrupció temporal s’haja produït per un incompliment greu per la seua banda de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o mora en el pagament, quan es produïsquen danys a la xarxa deguts a la connexió per part seua d’equips terminals la conformitat dels quals no haja estat avaluada o quan la interrupció haja estat deguda a causes de força major. No obstant això, en cas de força major que afecte el servei d’Internet procedirem a la devolució automàtica de l’import de la quota d’abonament i altres d’independents del tràfic, prorratejat pel temps que haguera durat la interrupció.

   kit wireless: no li podem garantir que el senyal sense fil no quede interferit per altres dispositius que utilitcen la mateixa freqüència. En particular, nosaltres no som responsables de cap manera de les incidències derivades de les condicions particulars existents a la ubicació concreta en la qual es troba el seu domicili. Així mateix, tampoc no assumirem cap responsabilitat en relació amb les conseqüències que per a vosté puguen derivar de l’ús del dispositiu subministrat sota aquestes circumstàncies.

  3. Compromisos i garanties assumits per vosté
  4. utilització dels productes contractats: vosté es compromet a respectar qualsevol normativa aplicable en la utilització dels productes contractats, i serà responsable amb caràcter exclusiu, en particular, de qualsevol infracció de drets de propietat intel·lectual o propietat industrial (patents, marques, "copyright" o altres), intromissió en comunicacions privades, atac informàtic o acte preparatori d’aquest, obtenció d’informació confidencial, així com qualsevol altre acte il·lícit o, en general, que cause o puga causar danys o perjudicis per a nosaltres o per a tercers i que es produïsca arran de l’ús per vosté dels productes contractats, o de l’ús del servei que posem a la seua disposició per terceres persones. Es considerarà que hi ha un incompliment del contracte per la seua banda si vosté, o terceres persones, utilitzen els productes contractats de manera que puguen perjudicar la nostra imatge, incorren en una utilització abusiva del servei que excedisca els paràmetres habituals del mercat per a un ús personal (per exemple, descàrrega massiva per al producte d’Internet) o cometen qualsevol de les infraccions esmentades en aquest contracte. Per al producte d’Internet, vosté haurà d’adoptar les precaucions necessàries a l’efecte de preservar els seus fitxers i sistemes informàtics d’eventuals accessos no desitjats per part de tercers. Tenint en compte les característiques d’Internet, no ens podem responsabilitzar de la privadesa dels missatges que vosté reba o transmeta a través dels serveis d’Internet.

   Compromís de permanència els serveis de llimo.net no tenen cap permanència.

 6. Pagament pels productes contractats
  1. Facturació i pagament
  2. Li facturarem l’import dels serveis que li prestem d’acord amb les tarifes vigents, desglossant el servei bàsic i els serveis addicionals contractats, així com els diferents serveis en els supòsits de venda o lloguer d’equips.

   Vosté té dret a l’elecció d’un mitjà de pagament entre els utilitzats habitualment en el tràfic comercial. En el cas que vulga utilitzar un mitjà de pagament diferent a la domiciliació bancària podrà comunicar-se amb el nostre Servei d’Atenció al Client perquè li facilite les dades necessàries a aquest efecte. Les reclamacions sobre facturació no justificaran el retard en el pagament de les factures objecte de la reclamació. En cas d’impagament de les factures, ens reservem el dret a repercutir-li les despeses financeres i d’altre tipus causades a llimo.net com a conseqüència d’aquest impagament.

   Les quotes d’altes i instal·lació inclouen, respectivament, l’activació del servei i les tasques descrites a l’apartat "Instal·lacions i manteniment". L’import de les quotes d’alta, instal·lació i configuració dels serveis que contracte i, si cal, el preu de venda dels equips que adquirisca, l’inclourem íntegre a la primera factura.

   Les quotes d’abonament mensual, que consisteixen en una quota fixa independent del consum realitzat, inclouen el manteniment de la xarxa fins al PAX, i els serveis que es descriuen a les tarifes. Les quotes d’abonament es facturaran per períodes mensuals anticipats.

  3. Suspensió i interrupció dels serveis
  4. Si vosté es retarda en el pagament total o parcial de les nostres factures per un termini superior a deu dies des que nosaltres presentem al cobrament el document de càrrec corresponent, podrem, amb avís previ amb una antelació mínima de 48 hores, suspendre temporalment els serveis contractats. En aquest avís li informarem de la data a partir de la qual es portarà a terme la suspensió, i aquesta no es podrà fer en dia inhàbil. La suspensió afectarà la prestació dels serveis als quals es referisca el document de càrrec l’import del qual haja estat impagat. Durant el període de suspensió, vosté continuarà pagant les quotes mensuals i es veurà privat de tots els serveis que va contractar. Una vegada que pose al dia els seus pagaments, podrà tornar a utilitzar els serveis que va contractar, d’acord amb les condicions vigents en el moment de la reconnexió, i haurà d’abonar la quota vigent per aquest concepte.

   Si el retard en el pagament total o parcial de les nostres factures fòra superior a tres mesos o es produïra després de dues suspensions temporals per retards en el pagament de les nostres factures, nosaltres podrem interrompre definitivament el servei i donar per acabat aquest contracte, sense perjudici del nostre dret a reclamar-li les quantitats impagades, juntament amb els interessos i els danys i perjudicis que poguen ser procedents. La interrupció definitiva del servei es portarà a terme d’acord amb el procediment establert per a la suspensió del servei descrit anteriorment. Si vosté haguera presentat alguna reclamació en la forma prevista en aquest contracte, el servei no serà suspès ni interromput mentre aquesta es resolga, sempre que vostè consigni l’import degut davant l’autoritat competent, fent-nos el lliurament previ del resguard corresponent. Així mateix, el servei podrà ser interromput d’acord amb la normativa vigent quan es produïsca una deficiència que afecti la integritat o seguretat de la Xarxa o la prestació de serveis a altres clients i, en tot cas, cessarà la mesura d’interrupció quan vosté efectue i ens comunique la desconnexió de l’equip objecte de la deficiència.

 7. Canvis de domicili

   Si vosté vol que canvie el lloc en el qual li prestem els serveis haurà de comunicar-lo al nostre Servei d’Atenció al Client. Per raons tècniques, hi haurà casos en què no puguem satisfer la seua petició. En aquest cas, vosté podrà donar per acabat el contracte segons les indicacions que figuren posteriorment sobre l’extinció del contracte. Si el canvi de domicili és tècnicament possible, vosté únicament haurà d’abonar la tarifa vigent per canvi de domicili.

   Si vosté sol·licita que li prestem servei en un domicili addicional al que figura en aquest contracte, haurà de subscriure un nou contracte.

 8. Suspensió temporal del servei

   Si vosté vol suspendre temporalment el servei podrĂ  fer-ho mitjançant comunicació escrita, a la direcció de llimo.net, per a reprendre el servei es comunicarà de forma escrita a la mateixa direcció, el cost de la reconnexió serà el estipulat en les tarifes de preus en concepte de reconnexió.

 9. Durada i extinció del contracte

   Aquest contracte té caràcter indefinit, tret que es produïsca la seua extinció, respecte d’algun o tots els serveis, per alguna de les causes següents:

   Vosté el vol donar per acabat: té dret a fer-lo en qualsevol moment sempre que ens ho comunique prèviament, amb una antelació mínima de dos dies hàbils al moment que ha de tenir efecte, a través del nostre telèfon d’atenció al client, a través d’Internet, per correu o directament en qualsevol de les nostres oficines comercials. Vosté té dret que li facilitem un número de referència que li permetrà verificar el dia de la sol·licitud de baixa i tenir-ne constància. Si la baixa s’ha sol·licitat per via telefònica, podrà així mateix exigir la remissió d’un document que acrediti la seva sol·licitud. Tret que sigui per causa imputable a vosté, no li facturarem les quantitats meritades amb posterioritat al termini de dos dies en què va haver de tenir efectes la baixa. En cas d’ofertes condicionades a un període de permanència mínim, si vosté decideix donar-se de baixa amb anterioritat al termini establert, aquesta baixa suposarà la pèrdua d’avantatges o ofertes vinculats a la permanència.

   Raons tècniques: nosaltres podrem donar per acabat en qualsevol moment el contracte per raons estrictament tècniques, en els casos en els quals: (i) sol·licitud per la seua banda de canvi d’ubicació de la prestació del servei, (ii) si detectem que ha existit una manipulació o alteració dels equips per part seua que causen anomalies o modificacions en el servei.

   Incompliment: si alguna de les parts, vosté o nosaltres, incompleix les obligacions a les quals es compromet en aquest contracte, l’altra part podrà donar per acabat immediatament el contracte i interrompre els serveis, comunicant-lo a la part incomplidora i sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis causats o l’exercici d’altres accions que li pogueren correspondre. Si vosté sol·licita la baixa per existir un incompliment contractual per la nostra banda, l’eficàcia de la seua sol·licitud serà immediata i no li facturarem les quantitats que es meriten amb posterioritat a la data d’aquesta, tret que hi haja una causa imputable a vosté. La suspensió o interrupció del servei per retards en el pagament de factures es produirà segons el que es disposa a l’apartat "Suspensió i interrupció dels serveis".

   Igualment, amb el compliment previ de la legislació vigent, nosaltres podrem donar per acabat aquest contracte respecte d’algun o tots els productes contractats, i l’hem d’avisar amb una antelació no inferior a un mes.

   En tot cas, la terminació del contracte no l’exonera a vosté de complir les seues obligacions de pagament de les quantitats reportades pels serveis prestats fins a la data assenyalada de terminació efectiva.

   A més, llimo.net podrà, amb el compliment previ de la legislació vigent, cedir aquest contracte sense necessitat d’obtenir el seu consentiment i únicament mitjançant l’enviament d’una comunicació referent a això, sempre que el cessionari pertanya al mateix grup empresarial que llimo.net i reunisca tots els requisits legalment exigits per poder prestar els serveis objecte d’aquest contracte.

 10. Secret de les comunicacions i informació i autorització per al tractament de les dades de caràcter personal

   Nosaltres li garantim la confidencialitat dels missatges transmesos i el secret de les comunicacions, així com la protecció de les seves dades personals, d’acord amb la normativa vigent.

   L’informem que les dades de caràcter personal recollides en aquest contracte, i les generades per la prestació dels serveis contractats, seran incorporades a un fitxer del qual Instalaciones Solís Muñoz SL (amb domicili social al C/Polinya 2B de 46680 Algemesi-Valencia) és responsable i titular, i seran tractades amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis contractats, incloent-hi el control per a la prevenció del frau en aquests serveis, realitzar la facturació i els pagaments de les interconnexions.

   L’emplenament de les dades sol·licitades en aquest contracte és obligatori per a la prestació dels serveis objecte d’aquest, excepte la indicació del seu caràcter voluntari. La manca d’emplenament de les dades obligatòries ens impossibilitarà la prestació dels serveis sol·licitats.

   En tot cas, podrà adreçar les seues comunicacions, revocar els consentiments atorgats i exercir els seus drets d’opocició, accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades personals, en qualsevol moment, dirigint una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI, passaport o document identificatiu, a l’adreça següent: llimo.net C/ Polinya 2B, 46680 Algemesi(Valencia), o bé, enviant-la a la següent adreça de correu electrònic: dades@llimo.net

 11. Comunicacions

   Totes les comunicacions que vosté haja de realitzar com a conseqüència d’aquest contracte haurà de dirigir-les al domicili, telèfon, fax o correu electrònic del nostre Servei d’Atenció al Client, les dades del qual estan indicades a l’encapçalament d’aquest contracte o a la nostra pàagina web. En tot cas, li recomanem que, a l’efecte de prova i per garantir al màxim els seus drets, duga a terme les seues comunicacions per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció. Les comunicacions que nosaltres hàguem de fer les enviarem a l’adreça de correspondència indicada en aquest contracte.